مجموعه انصاف بار پذیرای بارها و اثاثیه ارسالی شما عزیزان به شهرستان های اطراف استان تهران و سراسر کششور با همان کیفیت بینظیر همیشگی میباشد . با خدمات انصاف بار فقط یک تلفن فاصله دارید .